„Regulamin świadczenia usługi WiseGlass drogą elektroniczną”


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) – WiseGlass sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usługi WiseGlass świadczonej drogą elektroniczną przez WiseGlass, warunki świadczenia Usługi WiseGlass - w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez WiseGlass, a także warunki zawierania umów o świadczenie Usługi WiseGlass oraz ogólne warunki Umów - w tym warunki rozwiązywania Umów, tryb postępowania reklamacyjnego.


2. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy.

3. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem Umowy – na etapie rejestracji do Systemu WiseGlass przez Panel Administracyjny – poprzez zamieszczenie w oknie rejestracyjnym/ Panelu Administracyjnym linku odsyłającego do adresu strony internetowej jak w ust. 6 poniżej, na której udostępniona jest jego treści.

4. Dla pomyślnie dokonanej rejestracji do Systemu WiseGlass i korzystania z Usługi WiseGlass niezbędne jest oświadczenie się Usługobiorcy w przedmiocie zgody na treść postanowień Regulaminu.

5. W przypadku przyjęcia przez WiseGlass Regulaminu w nowym brzmieniu, WiseGlass poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej pod adresem: www.wiseglass.online, a Regulamin w nowym brzmieniu udostępniony będzie Usługobiorcy przed zawarciem Umowy Oświadczenie się przez Usługobiorcę związanego Umową w przedmiocie zgody na treść postanowień Regulaminu w nowym brzmieniu, po zapoznaniu się z jego treścią, odbywać się będzie poprzez potwierdzenie komunikatu przed pierwszym – po przyjęciu przez WiseGlass nowego Regulaminu – logowaniem do Panelu Administracyjnego.

6. Usługobiorca ma w każdym czasie zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę „Regulamin” na stronie internetowej pod adresem: www.wiseglass.online.

§ 2.
Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

1) WiseGlass – spółka działająca pod firmą: WiseGlass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Jagiellońska 14, 35-025 Rzeszów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000684686, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się NIP: 8133749103, REGON: 367653835,

2) Usługobiorca – niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) podmiot korzystający z Usługi WiseGlass jako strona Umowy, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu,

3) Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usługi WiseGlass drogą elektroniczną” który określa rodzaj i zakres Usługi WiseGlass świadczonej drogą elektroniczną przez WiseGlass oraz warunki świadczenia Usługi WiseGlass.

4) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi WiseGlass zawierana pomiędzy WiseGlass a Usługobiorcą za pośrednictwem Systemu Wiseglass dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.wiseglass.online

5) Usługa WiseGlass – usługa świadczona przez WiseGlass na rzecz Usługobiorcy obejmującą emitowanie reklam, spotów reklamowych (dalej jako Materiały Reklamowe) lub innych materiałów emisyjnych (dalej jako Komunikaty Informacyjne) na wydzielonej przez WiseGlass powierzchni zamontowanych w ogólnodostępnych lokalizacjach - a udostępnianych w Systemie WiseGlass - luster wyposażonych w czujniki stanowiące narzędzie służące targetowaniu Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych do użytkownika lustra przy pomocy Systemu WiseGlass, w sposób który nie wyłącza możliwości korzystania przez użytkownika z lustra zgodnie z jego zasadniczym przeznaczeniem (dalej jako: Lustra).

6) Pakiet Usług – zakres Usługi WiseGlass świadczonej na rzecz Usługobiorcy w ramach Umowy, obejmujący w szczególności: emisje i rodzaj Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych Usługobiorcy do emitowania na Lustrach, lokalizację Luster dla emitowania Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych Usługobiorcy, wiek i płeć odbiorcy do którego kierowane są Materiały Reklamowe lub Komunikaty Informacyjne.

7) Okres Rozliczeniowy – okres realizacji usługi określony przez Usługobiorcę podczas wyboru Pakietu Usług

8) System WiseGlass – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet - dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.wiseglass.online m.in. dla targetowania Materiałów Reklamowych do użytkownika Lustra; przygotowana i udostępniona przez WiseGlass celem umożliwienia Usługobiorcom korzystanie z Usługi WiseGlass, w tym celem zawarcia Umowy i jej wykonywania.

9) Panel Administracyjny – narzędzie w ramach Systemu WiseGlass służące do korzystania przez Usługobiorcę z Systemu WiseGlass, w tym do zawarcia Umowy, udostępniania raportów i statystyk oraz korzystaniu z Pakietu Usług. 10) Konto - utworzone w Systemie WiseGlass pod adresem www.wiseglass.online służące do korzystania przez Usługobiorcę z Systemu WiseGlass, w tym do dokonania przez Usługobiorcę z rejestracji w Systemie WiseGlass 11) Login – nadawany w procesie rejestracji w Systemie WiseGlass unikalny ciąg znaków, który w połączeniu z Hasłem identyfikuje Usługobiorcę w procesie logowania do Konta 12) Hasło – zdefiniowany przez Usługobiorcę ciąg znaków służący w połączeniu z Loginem do autoryzacji Konta Usługobiorcy. Hasło musi zawierać od 6 do 100 znaków, co najmniej jedną małą i jedną wielką literę.

§ 3.
1. Językiem Umowy i wszystkich oświadczeń składanych drugiej stronie w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub zakończeniem stosunku prawnego wynikającego z Umowy - niezależnie od formy - jest język polski, chyba że WiseGlass i Usługobiorca jako strony Umowy wyraźnie dokonali wyboru innego języka jako właściwego, przy czym dopuszcza się wybór następujących języków obcych: angielski. 2. Stosunki prawne wynikające z zawarcia lub wykonywania Umowy lub zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy - podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Umową, w tym Regulaminem – stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z póżn. zm.], ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. [t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219], ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. [t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 893 z późn. zm.], ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. [t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922], ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 684], 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy - Strony poddają jurysdykcji sądów polskich i pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym według siedziby WiseGlass (jurysdykcja wyłączna).
§ 4.
Kontakt z WiseGlass jest możliwy za pośrednictwem: 1) korespondencji wysłanej na adres poczty elektronicznej: kontakt@wiseglass.eu ; 2) korespondencji wysłanej na adres: WiseGlass sp. z o. o., ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów 3) telefonicznie pod numerem: 500 519 520 RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
§ 5.
1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, WiseGlass świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę WiseGlass w zakresie wynikającym z Pakietu Usług objętego Umową. 2. Usługa WiseGlass jest odpłatna. Sposób ustalenia wynagrodzenia WiseGlass z tytułu świadczenia Usługi oraz jego zapłaty przez Usługobiorcę określono w § 8 Regulaminu. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 6.
1. WiseGlass świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę WiseGlass w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Celem skorzystania z Usługi WiseGlass, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Systemem WiseGlass: a) posiadać urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet, b) posiadać dostęp do sieci Internet, c) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), d) korzystać z przeglądarki internetowej: Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż wydana w 2016r. 4. Dokonanie przez Usługobiorcę wyboru Pakietu usług, w sposób jak w § 7 ust. pkt 2) – jest jednoznaczne z zapewnieniem WiseGlass przez Usługobiorcę, że udostępnienie WiseGlass i emitowanie Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych w ramach świadczenia Usługi WiseGlass nie będzie stanowić naruszenia prawa lub praw podmiotów trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych, prawa do ochrony wizerunku, dóbr osobistych. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Systemu WiseGlass treści bezprawnych, w szczególności: a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu WiseGlass lub innych systemów teleinformatycznych, w tym innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogących powodować zakłócenia w realizacji usług w systemach teleinformatycznych, w tym Usługi WiseGlass, b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności treści naruszających przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, naruszających prawa podmiotów trzecich, a w szczególności treści mogących naruszać dobra osobiste – w tym w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, itp. 6. Usługobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym względem osób trzecich, powstałe w związku z ewentualnym naruszeniem praw poprzez dostarczanie treści w sposób określony w niniejszym Regulaminie. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
§ 7.
1. Informacja o możliwości zawarcia Umowy udostępniona w Panelu Administracyjnym nie stanowi oferty zawarcia umowy, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny. 2. Przepisów art. 661 ustawy Kodeks cywilny – nie stosuje się. 3. Języki, w których Umowa może być zawarta, określono w § 3 ust. 1 Regulaminu. 4. Na procedurę zawarcia Umowy składają się czynności wskazane w pkt 1) - 4) poniżej: 1) Dla zawarcia Umowy i rozpoczęcia korzystania z Usługi WiseGlass drogą elektroniczną Usługobiorca dokonuje rejestracji Konta w Systemie WiseGlass poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego, zgodnie ze wskazaniami na stronie Rejestracja 2) Dokonanie przez Usługobiorcę wyboru Pakietu Usług oznacza wyrażenie przez Usługobiorcę woli związania się z WiseGlass Umową i stanowi złożenie WiseGlass przez Usługobiorcę oferty zawarcia Umowy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, której istotne warunki Usługobiorca określa poprzez wybór Pakietu Usług. Wyboru Pakietu Usług Usługobiorca dokonuje, nie dalej jak na 1 dzień roboczy przed wybieranym w Pakiecie Usług terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi WiseGlass, w procesie konfiguracji na stronie www.wiseglass.online, poprzez wybór w szczególności: a) maksymalnej wartości emisji (trwających powyżej 3 (trzech) sekund) i rodzaju Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych - do wykorzystania/ wyemitowania w wybranych Okresach Rozliczeniowych/ w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych przypadających na czas trwania Umowy/ w czasie trwania Umowy, b) lokalizacji Luster znajdujących się w Systemie WiseGlass dla emitowania Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych, c) wyboru stawki maksymalnej za każdą emisję trwającą powyżej 3 (trzech) sekund w kwocie minimalnej 30gr lub większej ustalanej indywidualnie przez Usługobiorcę w Panelu Administracyjnym. d) dostarczenia w Panelu Administracyjnym przez Usługobiorce materiału reklamowego w postaci pliku .mov w dokładnym formacie: H264 - MPEG-4 AVC o rozdzielczości 1920x1080 z liczbą klatek/s: 25, bez dźwięku, zalecanych parametrach 5mb/s VBR. 3) Przyjęcie do wykonania przez WiseGlass Pakietu Usług wybranego przez Usługobiorcę - zawarcie Umowy jej istotne postanowienia WiseGlass potwierdza za pośrednictwem Systemu WiseGlass na zarejestrowanym Koncie Usługobiorcy. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą opłacenia przez Usługobiorce Pakietu Usług WiseGlass. 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu jak w § 1 Regulaminu w Panelu Administracyjnym. 6. WiseGlass rozpoczyna świadczenie Usługi WiseGlass maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego, po otrzymaniu zapłaty za Pakiet Usług w terminie określonym przez Pakiet Usług przy czym przez rozpoczęcie świadczenia Usługi WiseGlass rozumie się gotowość Systemu WiseGlass do emitowania Materiałów reklamowych lub Komunikatów Informacyjnym zgodnie z zakresem wynikającym z Pakietu Usług objęty Umową. z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i 4 i 11 Regulaminu. 7. Strony nie ustalają minimalnego gwarantowanego poziomu emisji Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych w ramach Usługi WiseGlass w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych. 8. Dla umożliwienia WiseGlass świadczenia Usługi WiseGlass w objętym Umową Pakiecie Usług – Usługobiorca dostarczy WiseGlass - nie dalej niż na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia świadczenie Usługi WiseGlass określonym w Pakiecie Usług objętym Umową - Materiały Reklamowe, Komunikaty Informacyjne w postaci pliku .mov w dokładnym formacie: H264 - MPEG-4 AVC o rozdzielczości 1920x1080 z liczbą klatek/s: 25, bez dźwięku, zalecanych parametrach 5mb/s vbr. Do emitowania w ramach świadczenia Usługi WiseGlass. 9. Usługobiorca może wskazać w zarejestrowanym Koncie osoby trzecie, które będą dokonywały w jego imieniu i na jego rzecz czynności związanych z korzystaniem z Usługi WiseGlass, w zakresie w jakim Usługobiorca nadał im odpowiednie uprawnienia. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi się posługuje, jak za własne działania lub zaniechania, w tym w szczególności za działania lub zaniechania związane z zaciąganiem zobowiązań w imieniu lub na rzecz Usługobiorcy, a także polegające na naruszeniu postanowień Umowy, w tym Regulaminu lub przepisów prawa.
§ 8.
1. Z tytułu świadczenia Usługi WiseGlass, Usługobiorca płaci WiseGlass z góry wynagrodzenie za Pakiet Usług objęty Umową. 2. Zapłata Wynagrodzenia za Pakiet Usług objęty Umową – zapewnia gotowość, w ciągu jednego dnia roboczego, WiseGlass do emitowania Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnym zgodnie z zakresem wynikającym z Pakietu Usług objętego Umową. 3. Wysokość – w kwocie netto – wynagrodzenia za Pakiet Usług objęty Umową kalkulowana będzie jak w ust. 5 poniżej, a tak skalkulowane i przedpłacone wynagrodzenia zaliczane będzie na poczet świadczenia Usługi WiseGlass w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych, w sposób jak określono ust. 6 poniżej. 4. Zawierając Umowę - Usługobiorca zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia z góry, nie później niż w terminie 1(jednego) dnia przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi WiseGlass wskazanym w wybieranym przez Usługodawce Pakiecie Usług. 5. Minimalny koszt emisji jednego klipu powyżej 3(trzech) sekund wynosi 30gr, stawka ta może ulec zwiększeniu jedynie przez wybór Usługobiorcy który ma możliwość skorzystania z tej funkcji w Panelu Administracyjnym. Kwota przeznaczona na Pakiet Usług jest dowolnie wybrana przez Usługobiorcę lecz nie mniejsza niż 100zł (sto złotych) 6. Wysokość przedpłaconego wynagrodzenia za Pakiet Usług objęty Umową zaliczana będzie na poszczególne Okresy Rozliczeniowe świadczenia Usługi WiseGlass w następujący sposób: .przez potrącenie z przedpłaconego wynagrodzenia określonego w Pakiecie Usług objęty Umową sumy (w złotych) stanowiącej iloczyn liczby – w danym Okresie Rozliczeniowym – trwających powyżej 3 (trzech) sekund poszczególnych emisji Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych oraz stawki wynagrodzenia określonej w Pakiecie Usług objętym Umową za każdą taką emisję. 7. Wysokość wynagrodzenia WiseGlass netto skalkulowana jak w ust. 5 powyżej, zostanie powiększona o należny podatek VAT. 8. Wynagrodzenie WiseGlass płatne będzie przelewem na rachunek bankowy WiseGlass na podstawie danych do wpłaty udostępnionych w Panelu Administracyjnym, po zaksięgowaniu wpłaty WiseGlass wystawia Fakturę VAT Usługobiorcy w terminie do 7 dni. 9. Akceptując Regulamin Usługobiorca będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej. 10. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę w zarejestrowanym Koncie. Zmiana adresu e-mail Usługobiorcy wymaga powiadomienia WiseGlass w formie pisemnej lub elektronicznej. 11. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Usługobiorcę zobowiązania o którym mowa w ust. 4 powyżej, WiseGlass przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
§ 9.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony, ustalany zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 7 ust. 4 pkt 2) lit d) i nast. Regulaminu. 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez WiseGlass ze zachowaniem praw za niewykorzystanie Pakietów Usług, okresem wypowiedzenia poprzez oświadczenie złożone Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłane na adres podany przez Usługobiorcę w zarejestrowanym Koncie - w przypadku zaistnienia którychkolwiek z niżej wymienionych przypadków: 1) Usługobiorca pozostanie w czasie zwłoki lub braku aktywności na koncie w terminie większym niż 6(sześć) miesięcy, 2) Usługobiorca będzie udostępniał treści niezgodnie z regulaminem, 3) Awarii technicznych nie będących winą WiseGlass w których dojdzie do wykluczenia lokalizacji Luster wybranych w Pakiecie Usług Usługobiorcy 3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
§ 10.
WiseGlass nie ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy i zachowuje prawo do umówionego wynagrodzenia WiseGlass za świadczenie Usługi WiseGlass w następujących przypadkach: 1) braku możliwości świadczenia Usługi WiseGlass na skutek braku podłączenia i bieżącego dostępu Luster do energii elektrycznej i sieci Internet, niezawinionych przez WiseGlass; 2) przerwy w świadczeniu Usługi WiseGlass wynikającej z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, niezawinionych przez WiseGlass; 3) braku możliwości świadczenia Usługi WiseGlass na skutek kradzieży lub zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnym do użytku któregokolwiek z Luster; 4) wadliwego działania systemu transmisji, w szczególności opóźnień i/lub zakłóceń przesyłu informacji, awarii sprzętu; TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§ 11.
1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z Usługi WiseGlass. Składanie reklamacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej WiseGlass wskazany w § 4 pkt 1) Regulaminu. 2. Podstawą reklamacji może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 3. Dokonując zgłoszenia reklamacji Usługobiorca winien wskazać dane Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację, w tym oznaczenie adresu poczty elektronicznej, na jaki zostanie przesłane stanowisko WiseGlass, dokonać opisu stwierdzonej podstawy reklamacji i wskazać datę stwierdzenia istnienia podstawy reklamacji oraz określić swoje żądanie w związku ze zgłaszaną podstawą reklamacji. 4. WiseGlass w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego i zgłoszonego żądania oraz powiadomi Usługobiorcę o sposobie dalszego postępowania.

DANE OSOBOWE

§12.
1. WiseGlass jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922]. 2. Udostępnienie przez Usługobiorcę danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 3. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, NIP, e-mail) jest niezbędne dla dokonania rejestracji konta w Panelu Administracyjnym. Dane osobowe udostępniane są przez Usługobiorcę i zgoda na przetwarzanie tych danych wyrażana jest poprzez formularz rejestracji w Panelu Administracyjnym oraz w procesie korzystania z Panelu Administracyjnego, w tym wyboru Pakietu Usług i zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 4. WiseGlass przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Panelu Administracyjnego, w szczególności w celu zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 5. Wiseglass nie udostępnia danych osobowych Usługobiorcy podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. 6. WiseGlass zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych i zapewnia Usługobiorcy wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 8. Akceptując treść niniejszego Regulaminu, Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej, o której mowa w art. 2 pkt 2) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POUFNOŚĆ

§ 13.
1. Zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu/ rozwiązaniu, każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do: 1) zachowania w tajemnicy warunków Umowy w zakresie wzajemnych świadczeń finansowych Stron. Postanowienie to nie dotyczy organów państwowych uprawnionych do powyższych informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 2) niewykorzystywania informacji handlowych w celach innych niż te, które są objęte zakresem Umowy, 3) udostępniania informacji handlowych dotyczących Umowy jedynie tym pracownikom i doradcom Stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem Umowy. 2. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania danych dla logowania się Usługobiorcy do Panelu Administracyjnego/ Konta podmiotom innym niż pracownikom i doradcom Stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do nierozpowszechniania danych udostępnianych poprzez Panel Administracyjny, w szczególności statystyk lub elektronicznego raportu emisji Materiałów Reklamowych lub Komunikatów Informacyjnych.